Arhiva

Naša galerija

Izložba Podižući zavesu

Arhitektonska kultura Srednje Evrope, koja je oblikovana razmenom unutar regiona i njenim vezama sa drugim međunarodnim centrima, i dalje uglavnom odsustvuje iz zapadnog istorijskog diskursa. Iako su transformativne priče o modernosti često rezultat prelaska nacionalnih granica, disciplinskih ograničenja ili institucionalnih granica, one se ne uklapaju lako u trenutne narative univerzalnog modernizma, njegovih nacionalnih varijanti i periferije. Ova izložba predstavlja mapu takvih inicijativa i projekata koji su koristili različite kanale razmene, umanjili ograničenja i proširili polja arhitektonskih delatnosti – odlomke odabrane iz poslednjih 100 godina modernosti u srcu Evrope.

Projekat Lifting the Curtain

Komad grada

“Komad grada“ je zajednički projekat dve nevladine organizacije: “LIFT – prostorne inicijative“ iz Sarajeva i “Grupe arhitekata“ iz Beograda, koji se realizuje sredstvima Fondacije “Schüler Helfen Leben“, u okviru programa “Movements across borders“, kao i uz podršku Muzeja primenjenih umetnosti u Beogradu, u okviru programa “Salona arhitekture“.

Projekat se realizuje održavanjem radionica u Sarajevu i u Beogradu, u trajanju od po 5 dana u svakom od gradova. Za ovo vreme isplaniran je niz aktivnosti koje bi vodile izradi dva kratka filma, čijim se ostvarenjem teži prezentaciji gradskih problema i potencijala snimljenim od strane članova gostujuće organizacije, sa naročitim osvrtom na zajedničke probleme i potencijale urbanih ambijenata Sarajeva i Beograda. Takođe, kako bi se napravila kompletna slika o aktivnom učešću gostiju u formiranju kritičkog stava kroz medijum kratkog filma, članovi gostujućih organizacija bivaju snimljeni u toku izrade filma od strane domaćina, tako da sami gosti postaju predmet svojih analiza kao deo konteksta urbanih okruženja za koje misle da su vredni prikazivanja u filmu. Pored obilazaka različitih lokacija, snimanja i montaže video materijala, predviđena je izrada improvizovanog prostora za projekciju filma, kao i projekcija snimljenih filmova u javnim prostorima oba grada (u svakom od gradova prikazuje se film snimljen tokom radionice u tom gradu). 

Video Komad grada

Kao kranji rezultat radionice planirana je montaža konačne verzije filma, koja bi obuhvatila oba filma, snimljena u Sarajevu i u Beogradu, i koja bi bila promovisana u medjima, na različitim kulturnim manifestacijama (Dani Arhitekture u Sarajevu, Salon Arhitekture u Beogradu, itd.).Osim skretanja pažnje javnosti na konkretne prostorno – ambijentalne vrednosti usnimljenih urbanih celina i kreiranja foto – dokumentarnog materijala o tome, jedan od ciljeva radionice jeste i povezivanje studenata arhitekture i mladih arhitekata na nivou regiona, usled očigledne društvene potrebe za efikasnijim zajedničkim delovanjem nevladinih organizacija u regionu, u ovom slučaju, unutar polja delovanja arhitektonske i urbanističke analize i kritike, ostvarenih kroz medijum kratkog filma.